U bent nu uitgelogd
  You have successfully logged out
  Ikaw ay na nakapag-log out
  Vous venez d'être déconnecté
  Вы успешно вышли из системы
  您已成功退出
  Bạn đã thoát ra ngoài thành công
  A sessão foi encerrada com sucesso
  Se ha acabado la sesión con éxito
  Işlem başarılı
   ท่านได้ออกจากระบบเรียบร้อยแล้วออก