Bài 1 – Học đếm bằng 
và ABC tiếng Hà Lan

Mỗi số là một liên kết có thể nhấn vào. Chỉ nhấn vào một con số để nghe bản dịch bằng tiếng Hà Lan.

0(=nul)

1(=een)

2(=twee)

3(=drie)

4(=vier)

5(=vijf)

6(=zes)

7(=zeven)

8(=acht)

9(=negen)

10(=tien)

11(=elf)

12(=twaalf)

 

Bạn chỉ cần nhớ bản dịch, nghe bản dịch càng nhiều lần càng tốt bằng cách nhấn vào các con số.

10 (=tien)

20 (=twintig)

30 (=dertig)

40 (=veertig)

50 (=vijftig)

60 (=zestig)

70 (=zeventig)

80 (=tachtig)

90 (=negentig)

100 (=honderd)

Một lần nữa bạn chỉ cần nhớ bản dịch, nghe bản dịch càng nhiều lần càng tốt bằng cách nhấn vào các con số
 
Đếm bằng tiếng Hà Lan không phải lúc nào cũng giống ngôn ngữ của bạn.
Ngoại trừ các số ở trên bạn luôn luôn nói chữ số cuối cùng trước rồi đến chữ số đầu tiên.
Nếu bạn đã nhớ tất cả các số ở trên, bạn có thể đếm từ 1 đến 100, chỉ việc nhấn vào bất cứ số nào ở dưới để thử.

1  2  3  4  5

6  7  8  9  10

11  12  13  14  15

16  17  18  19  20

21  22  23  24  25

26  27  28  29  30

31  32  33  34  35

36  37  38  39  40

41  42  43  44  45

46  47  48  49  50

51  52  53  54  55

56  57  58  59  60

61  62  63  64  65

66  67  68  69  70

71  72  73  74  75

76  77  78  79  80

81  82  83  84  85

86  87  88  89  90

91  92  93  94  95

96  97  98  99  100

 

Aa  Bb  Cc  Dd

Ee  Ff  Gg  Hh

Ii  Jj  Kk  Ll

Mm Nn  Oo  Pp

Qq  Rr  Ss  Tt

Uu  Vv  Ww  Xx

Yy  Zz

 

 

Rất tốt, bài học đầu tiên của bạn kết thúc. Đừng quên tiếp tục rèn luyện mỗi ngày !Bài 2Learn Dutch