INBURGERINGSCURSUS - INBURGEREN ONLINE - INBURGERING EXAMEN - INBURGERINGSTOETS - INBURGERINGSEXAMEN BUITENLAND - MVV EXAMEN

Inburgeringsexamen - Inburgering
Login Naam:   

Wachtwoord:

 

Aanmelden || Wachtwoord verloren

Inburgeringscursus - Inburgeringsexamen Nieuws


Wijziging middelenvereiste bij aanvraag verblijfsvergunning

30-07-2010

Op 31 juli 2010 veranderen het Vreemdelingenbesluit (Vb), het Voorschrift Vreemdelingen (VV) en de Vreemdelingencirculaire (Vc). Hierin staan de voorwaarden voor een verblijfsvergunning.

Belangrijkste wijzigingen

*Voor zowel gezinshereniging als gezinsvorming geldt een inkomensnorm van 100%;

*Voor zowel gezinshereniging als gezinsvorming geldt de leeftijdseis van 21 jaar;

*De normbedragen voor alleenstaanden en alleenstaande ouders worden met 20% verhoogd;

De middelen van bestaan worden niet langer getoetst aan de (netto) bijstandsnorm, maar aan het (bruto) wettelijk minimumloon (Wml). Er wordt hierbij gekeken naar uw bruto inkomen, niet naar uw netto inkomen;

Voor studenten geldt dat de norm voor uitwonende studenten niet langer hoeft te worden aangevuld met het verschuldigde les- en collegegeld.


Toelichting
Normbedragen per categorie
De normbedragen voor gezinnen, alleenstaande ouders en alleenstaanden worden voortaan uitgedrukt in percentages van het Wml. Voor gezinnen geldt 100% van het Wml (€ 1.416,-), voor alleenstaande ouders 90%
(€ 1.274,40) en voor alleenstaanden 70% (€ 991,20).

De laatste twee normen zijn met 20% verhoogd. Deze verhoging met 20% heeft te maken met artikel 25 van de Wet werk en bijstand. Hierin staat dat een alleenstaande (met of zonder kind) in aanmerking kan komen voor een toeslag van 20%. Met de nieuwe normbedragen gaat de IND voortaan uit van het daadwerkelijke bedrag aan bijstand dat de alleenstaande (met of zonder kind) kan ontvangen.

Voor degene die het verblijf financiert van een vreemdeling voor de verblijfsdoelen familiebezoek, au pair, medische behandeling of het ouderenbeleid, zijn de middelen van bestaan voldoende als deze ten minste gelijk zijn aan het toepasselijke bedrag voor de financier, aangevuld met 50% voor elke vreemdeling. Voor de financier van een student geldt de toepasselijke norm voor de financier, aangevuld met het normbedrag voor uitwonende studenten.

......

Gevolgen voor de inkomstenbronnen
Inkomsten kunnen afkomstig zijn uit verschillende bronnen. Deze bronnen kunnen zijn arbeid in loondienst, arbeid als zelfstandige, een inkomensvervangende uitkering of inkomen uit eigen vermogen. Hieronder staat aangegeven welke gevolgen de wijzigingen hebben voor deze bronnen.

Arbeid in loondienst:
Niet het brutoloon, maar het sv-loon (loon sociale verzekeringen) moet ten minste gelijk zijn aan het (bruto) Wml. Het sv-loon, dat ook wel coördinatieloon of premieloon genoemd wordt, is het loon waarover de premies op grond van de sociale verzekeringen worden berekend en waarop de uitkeringen worden gebaseerd.

Arbeid als zelfstandige:
De IND kijkt niet langer naar de nettowinst, maar naar de brutowinst.

Inkomensvervangende uitkering:
De IND kijkt voortaan naar de bruto uitkering.

Inkomen uit eigen vermogen:
De IND gaat vanaf 31 juli 201, net als de Belastingdienst, uit van een fictief rendement van 4% van het gemiddelde eigen vermogen tussen 1 januari en 31 december. Dat rendement telt mee voor het inkomen.

Overgangsregeling
Voor lopende aanvragen geldt het recht zoals dat gold op het tijdstip waarop de aanvraag is ontvangen, tenzij het nieuwe recht gunstiger is.

Er is een overgangsregeling voor de alleenstaande en alleenstaande ouder die voor 31 juli 2010 zijn toegelaten. Bij verlenging van de geldigheidsduur van de vergunning gelden voor deze groepen tot 31 juli 2013 normbedragen van 50% en 70% van het Wml. Dit geldt ook voor degene die voor 31 juli 2010 is toegelaten en wiens verblijf wordt gefinancierd door een alleenstaande of een alleenstaande ouder.

bron: http://www.ind.nl/nl/inbedrijf/actueel/Wijziging_middelenvereiste_bij_aanvraag_verblijfsvergunning.asp


 
 

Nederlands leren - Inburgeringscursus online


De inburgeringscursus is momenteel beschikbaar in de volgende talen:

  Nieuws - Sitemap - Privacy Policy


  Inburgeringscursus - Nederlands
Inburgeringscursus - Engels
Inburgeringscursus - Spaans
Inburgeringscursus - Turks

 

Inburgeringscursus - Frans
Inburgeringscursus - Tagalog
Inburgeringscursus - Russisch
Inburgeringscursus - Thais
  Inburgeringscursus - Chinees
Inburgeringscursus - Vietnamees
Inburgeringscursus - Portugees